ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ NAME ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έτους 2017-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφιοτήτων για το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο-ΝΑ.Μ.Ε» (ΦΕΚ 1436/Β΄/27.04.2017), για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Η επιτυχής παρακολούθηση του Προγράμματος, το οποίο θα λειτουργήσει για εικοστή (20η) συνεχή χρονιά, οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).

 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων: Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Σπουδών, Ναυτιλιακών Σπουδών, Πολυτεχνικών Σχολών, Θετικών Επιστημών, Επιστημών Πληροφορικής, Νομικής, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, προερχόμενων από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή από ομοταγή αναγνωρισμένα ΑΕΙ της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί/ές και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τα παραπάνω, πτυχιούχοι Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), καθώς και απόφοιτοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (AEN) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο (ΝΑ.Μ.Ε.)» στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

(α) Διοίκηση και Χρηματοοικονομική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

(β) Μεταφορές, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Τεχνολογίες

(γ) Ναυτιλιακό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική

 

Στο Α΄ Εξάμηνο (Α´ κύκλος) το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε (5) μαθήματα υποχρεωτικά κορμού, κοινά για τις κατευθύνσεις “Διοίκηση και Χρηματοοικονομική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων” και “Μεταφορές, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Τεχνολογίες”. Η κατεύθυνση "Ναυτιλιακό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική" περιλαμβάνει τέσσερα (4) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα με τις προαναφερόμενες κατευθύνσεις και ένα (1) διαφορετικό υποχρεωτικό μάθημα (Ναυτικό Δίκαιο).

Στο Β΄ Εξάμηνο, το πρόγραμμα μαθημάτων εξειδικεύεται ανά κατεύθυνση. Περιλαμβάνονται δύο επί μέρους κύκλοι μαθημάτων (Β’ και Γ’ κύκλοι προγράμματος) και κάθε φοιτητής/ήτρια πρέπει να διδαχθεί τέσσερα (4) μαθήματα ανά κύκλο και ανά κατεύθυνση. Στο τέλος του Β’ εξαμήνου παρέχεται και ένα ειδικό σεμιναριακό μάθημα. Το ΠΜΣ περιλαμβάνει και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η οποία ολοκληρώνεται κατά τη θερινή περίοδο.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 75 (εβδομήντα πέντε).

 

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε συνολικά 90 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/ήτριες, 30 ανά κατεύθυνση. Στους/ις μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες χορηγείται, κατόπιν επιλογής με βάση τις επιδόσεις ή/και κοινωνικά κριτήρια, αριθμός βραβείων και υποτροφιών που προέρχονται, κατά περίπτωση, από διάφορες πηγές.

 

Το ΠΜΣ υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: α) πενθήμερους κύκλους εντατικών διαλέξεων στην έδρα του Τμήματος, κυρίως στην αρχή κάθε κύκλου του προγράμματος, β) ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και γ) πενθήμερη εξεταστική περίοδο που θα διεξάγεται στην έδρα του Τμήματος στο τέλος κάθε κύκλου του προγράμματος. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική.

 

Η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών πραγματοποιείται βάσει των ακολούθων κριτηρίων:

 • Βαθμός Πτυχίου.
 • Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με την ειδίκευση.
 • Αποδεδειγμένη επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επιπρόσθετη προσμέτρηση άλλης ξένης γλώσσας).
 • Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα.
 • Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.
 • Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα των υποψηφίων, που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν. Επισημαίνεται ότι, εκτός από τους ακαδημαϊκούς τίτλους και την ερευνητική δραστηριότητα, προσμετράται και η επαγγελματική εμπειρία.

 

Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται σε 2 στάδια: α) επί του φακέλου υποψηφιότητας και β) με προσωπική συνέντευξη. Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν σε συνέντευξη (είτε στην έδρα του Τμήματος είτε με τη χρήση νέων τεχνολογιών) σε χρονικό διάστημα που θα τους γνωστοποιηθεί και θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται για την υποβολή της υποψηφιότητάς τους έως τις 31 Αυγούστου 2017  και ώρα  23.59 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση https://nautilus.aegean.gr/, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

 

Η υποβολή της υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά (σε ηλεκτρονική μορφή): 

 1. Ηλεκτρονική Αίτηση
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (σε περίπτωση τελειόφοιτου/της απαιτείται η προσκόμιση της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Σπουδών έως την περίοδο των εγγραφών). Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 4. Mία πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 5. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.).
 6. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα  που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του/της υποψηφίου/ας.
 7. Αποδεικτικά γνώσης αγγλικής γλώσσας (αναφορά επιπέδου π.χ. FCE, MCCE, TOEIC ή αντίστοιχο κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας) και, προαιρετικά, αντίστοιχα πιστοποιητικά άλλων ξένων γλωσσών. (Οι αλλοδαποί/ες καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ - προαιρετικό, εξαρτάται από την απόφαση του  Τμήματος)
 8. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Nautilus από τους υπογράφοντες/ουσες.
 9. Υπόμνημα στο οποίο θα αναφέρονται οι λόγοι για τους oποίους οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν να παρακολουθήσουν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.
 10. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, σε ψηφιακή μορφή (εάν υπάρχουν).
 11. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας σε απλό αντίγραφο (εάν υπάρχουν).
 12. Κάθε άλλο στοιχείο, που κατά τη γνώμη των υποψηφίων συμβάλλει, ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη για την υποψηφιότητα.

 

Τα αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε, κα Λυκουρίνα, τηλ: 2271035222, fax: 2271035299, e-mail: NAME_Gram@aegean.gr.

 

Καθηγητής Σεραφείμ Κάπρος

Πρόεδρος ΤΝΕΥ