Β' Κύκλος

Ένα έργο ορίζεται ως «Ένα εγχείρημα, κατά το οποίο ανθρώπινοι, υλικοί και οικονομικοί πόροι οργανώνονται κατά τρόπο κ

Β' Κύκλος

Εξοικείωση των σπουδαστών με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, την ιστορική εξέλιξή του και τις βασικές έννοιές του, όπ

Β' Κύκλος
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες κατα
Γ' Κύκλος

Το μάθημα δίνει έμφαση σε θεμελιώδεις έννοιες του δικαίου της κεφαλαιαγοράς.

Γ' Κύκλος

Το περιεχόμενο του μαθήματος αναπτύσσει τις βασικές αρχές δομής, λειτουργίας και διαχείρισης των ναυπηγείων σε θεωρητ