Δίκαιο της κεφαλαιαγοράς- χρηματαγορές

Τύπος Μαθήματος
Κύκλος Σπουδών
Γ' Κύκλος
Βιβλιογραφεία

Το μάθημα δίνει έμφαση σε θεμελιώδεις έννοιες του δικαίου της κεφαλαιαγοράς. Εξετάζονται ειδικότερα οι συναλλαγές στην αγορά και οι επενδυτικές υπηρεσίες με ιδιαίτερη έμφαση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις.

Χαρακτηριστικά
3 Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις