Εφοδιαστική αλυσίδα και Συνδυασμένες Μεταφορές

Χαρακτηριστικά
6.5 Πιστωτικές Μονάδες
30 ώρες Παραδόσεις διαλέξεων
90 ώρες Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας
40 ώρες Ερευνητικές εργασίες
Διαλέξεις