Ναυτεργατικό δίκαιο

Διδάσκων/ουσα
Τύπος Μαθήματος
Κύκλος Σπουδών
Β' Κύκλος
Βιβλιογραφεία

Το μάθημα αυτό εστιάζει στο δίκαιο που ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ναυτικών. Εκτός από το εθνικό δίκαιο αναλύονται οι ρυθμίσεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου, Διεθνείς Συμβάσεις και η νομολογία. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στη νομική θέση του Πλοιάρχου και του πληρώματος κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, στα θέματα μισθών και αποζημιώσεων σε περίπτωση ασθένειας και ατυχήματος καθώς επίσης στις ρυθμίσεις της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας.

Χαρακτηριστικά
3 Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις