Τουντόπουλος Βασίλειος

Ο Τουντόπουλος Βασίλειος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Διπλώματος Σπουδών από το Georg August Universitat Gottingen (Γερμανία). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι προσανατολισμένα στο εμπορικό δίκαιο και, ιδίως, στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς και των εμπορικών εταιρειών. Είναι δικηγόρος, εγγεγραμμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο, Δίκαιο Νέων Τεχνολογιών