ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ ΝΑ.Μ.Ε. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Διοίκηση και Χρηματοοικονομική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

Μεταφορές, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Τεχνολογίες